Czym są OZE (odnawialne źródła energii)

Panele na tle nieba

Energia odnawialna to energia uzyskiwana z naturalnych procesów przyrodniczych, stanowiąca alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii – paliw kopalnych.

W warunkach polskich energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana jest z wykorzystaniem promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, wody, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych oraz zasobów geotermalnych. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE) przyczynia się do zmniejszenia szkodliwych oddziaływań energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

Rozwój wykorzystania OZE prowadzony jest w trzech obszarach:

  • energia elektryczna z OZE,

  • ciepło i chłód z OZE,

  • biokomponenty wykorzystywane w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

Zagadnienie OZE na poziomie Unii Europejskiej zostało uregulowane Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. W Polsce kwestię OZE regulują przepisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478).

Źródło: Ministerstwo Środowiska

 

FOTOWOLTAIKA

Fotowoltaika

Fotowoltaika to prężnie rozwijająca się dziedzina, korzystająca z jednego z zasobów energii odnawialnej – promieniowania słonecznego.

ENERGIA WIATROWA

ENERGIA WIATROWA

Energia wiatrowa nie ma żadnych kosztów paliwa, emisji CO2 i jest najszybciej rosnącym źródłem energii w UE.

Biomasa

Biomasa

Biomasa jest odnawialnym źródłem energii i może być czymkolwiek, od upraw energetycznych po pozostałości rolnicze i leśne oraz odpady biogeniczne.

ENERGIA WODNA

ENERGIA WODNA

Energia wodna wykorzystuje energię obecną w ruchu wody i jest zdecydowanie wiodącym odnawialnym źródłem energii w UE.

ENERGIA GEOTERMALNA

ENERGIA GEOTERMALNA

Energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii.